Fitxa

Anglès A2
Durada: 190 hores
Data Inici: Febrer 2019
Data Final: Abril 2019
Horari: De 9'15 a 14'15h (pendent aprovació)
Dies: De dilluns a divendres (pendent aprovació)
Programa: 1. Continguts lèxic-semàntics.; 2. Continguts gramaticals.; 3. Continguts ortogràfics.; 4. Continguts fonètics i fonològics.;
Requisits: 1. Prioritàriament persones aturades, inscrites a l'OTG com a demandants d'ocupació, (excepcionalment treballadors/es en actiu inscrits/es a l'OTG.) 2. Disposar com a mínim d'un d'aquests Nivells Formatius (acreditat amb fotocòpia compulsada): - Graduat Escolar.; - Graduat en ESO, 2n. BUP o FPI.; - Certificat de professionalitat de nivell 2.; - Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir.; - Prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà o grau superior.; - Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà (FP1, 2n. BUP,...); - Prova d'accés a la universitat per a majors de 25 i/o 45 anys.; - PFI o PQI amb 8.;
Objectius: Capacitar a l'alumnat per a utilizar de forma senzilla però adequada i eficaç, essent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant en forma parlada com escrita, en situacions quotidianes.

InscripcióTornar al llistat