Política de privacitat xarxes socials

Política de privacitat a les Xarxes Socials oficials de l’Ajuntament de Sant Boi

1. Informació sobre la persona responsable del tractament de les dades allotjades a la pàgina oficial de l’Ajuntament de Sant Boi a la xarxa social

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD) i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (en endavant, RDLOPD) l’Ajuntament de Sant Boi desitja posar en coneixement de les persones usuàries d’aquesta xarxa social la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal d’aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen la pàgina oficial de l’Ajuntament de Sant Boi en la mateixa. L’accés i ús per la persona usuària d’aquesta pàgina oficial de l’Ajuntament de Sant Boi suposa que accepta expressament aquesta política de privacitat i que dona el consentiment per al tractament de les seves dades personals segons el que preveu la mateixa.

2. Dades de menors d’edat o persones amb incapacitat

L’accés i registre en aquesta xarxa social està prohibit a menors de catorze (14) anys, de manera que igualment queda prohibit l’accés i ús de menors de catorze (14 anys) a la pàgina oficial de l’Ajuntament de Sant Boi en la mateixa. Per la seva banda, si la persona usuària té una incapacitat, l’Ajuntament de Sant Boi adverteix que serà necessària l’assistència consentida de la persona titular de la pàtria potestat o tutela de la persona usuària o el/la seu/seva representant legal per a l’accés i ús d’aquesta pàgina oficial l’Ajuntament de Sant Boi quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ús de la seva pàgina oficial per menors i/o persones amb incapacitat sent aquesta responsabilitat de la persona que sigui representant legals en cada cas.

3. Identificació de la raó social de la persona responsable del fitxer

La persona usuària queda informada que l’Ajuntament de Sant Boi amb domicili social al Pl. de l’Ajuntament, 1-08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona), ostenta la condició de responsable dels fitxers i tractaments a través dels quals es recullen i emmagatzemen les dades personals de la persona usuària com a conseqüència del registre i ús de la pàgina oficial de l’Ajuntament de Sant Boi en aquesta xarxa social, sense perjudici dels tractaments dels quals és responsable l’entitat titular de la xarxa social en la qual es troba la nostra pàgina oficial.

4. Finalitats a què es destinen les dades de caràcter personal, informació i consentiment

Les dades personals proporcionades voluntàriament per la persona usuària a l’Ajuntament de Sant Boi a través de la seva pàgina oficial formaran part d’un tractament de dades responsabilitat de l’Ajuntament de Sant Boi amb la finalitat d’oferir-li informació de l’Ajuntament de Sant Boi  per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials , enviament de newsletter a aquelles persones usuàries que se subscriguin, intercanviar informació amb l’Ajuntament de Sant Boi i altres persones usuàries i establir comunicació amb tercers.
Des del moment en què la persona usuària utilitza la present pàgina oficial presta el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per l’Ajuntament de Sant Boi per a la correcta prestació d’aquests serveis d’acord amb el que estableix la present política.

La persona usuària és lliure d’utilitzar la pàgina oficial de l’Ajuntament de Sant Boi en aquesta xarxa social, pel que en cas que la persona usuària no estigui d’acord amb el tractament de les seves dades amb aquestes finalitats, no ha de utilitzar-la ni proporcionar les seves dades personals.

A través d’aquesta pàgina oficial de l’Ajuntament de Sant Boi la persona usuària pot compartir texts, fotos, vídeos i altre tipus d’informació i/o continguts que estaran subjectes tant a la present política com a les Normes i Condicions de la Plataforma. La persona usuària serà responsable que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent, la present política i les Normes de la Plataforma.

La persona usuària únicament podrà publicar en aquesta pàgina oficial de l’Ajuntament de Sant Boi dades personals, fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i propietat li pertanyin o respecte de les quals ostenti l’autorització de tercers.

l’Ajuntament de Sant Boi tindrà dret a eliminar de la present pàgina oficial -de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de la persona usuària-qualssevol continguts publicats per la persona usuària quan aquesta infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en la present política i les Normes de la Plataforma.

5. Identificació dels/de les  destinataris/àries respecte dels quals l’Ajuntament de Sant Boi tingui previst la realització de cessions o comunicacions de dades

S’adverteix a la persona usuària que tota la informació i continguts que publiqui a la pàgina oficial de l’Ajuntament de Sant Boi a la xarxa social podrà ser coneguda pels restants usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per la persona usuària a la pàgina oficial de l’Ajuntament de Sant Boi en aquesta xarxa social serà objecte de comunicació de la resta de les persones usuàries per la pròpia naturalesa del servei.

l’Ajuntament de Sant Boi únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que en raó de la normativa vigent hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu.

6. Altres tercers prestadors de serveis

l’Ajuntament de Sant Boi adverteix la persona usuària que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades d’acord amb la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli la persona usuària a través de la present pàgina oficial en aquesta xarxa social, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que poguessin efectuar-se tant pel titular de la xarxa social com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a aquestes dades en raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin hiperenllaços a la xarxa social, ni d’aquells responsables a qui a través d’hiperenllaços l’Ajuntament de Sant Boi remet les persones usuàries adherides a la present pàgina oficial.

7. Qualitat de les dades

l’Ajuntament de Sant Boi adverteix la persona usuària que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap persona usuària pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que la persona usuària en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, la persona usuària haurà de respectar la privacitat de tercers, siguin aquestes persones usuàries o no de la xarxa social o de la pàgina oficial de l’Ajuntament de Sant Boi en la mateixa.

8. Exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades

l’Ajuntament de Sant Boi informa a la persona usuària de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud escrita dirigida a l’Ajuntament de Sant Boi amb domicili social a Pl. Ajuntament, 1 -08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona) o aquella que li substitueixi i es comuniqui al Registre General de Protecció de Dades. A aquests efectes, l’interessat haurà d’enviar a l’Ajuntament de Sant Boi la comunicació escrita indicant la petició o dret que exercita juntament amb una còpia del seu DNI o document vàlid en dret que acrediti la seva identitat, indicant expressament el seu nom de la persona usuària a la pàgina oficial de l’Ajuntament de Sant Boi a la xarxa social, per tal d’identificar-lo inequívocament.

9. Altra informació d’interès

l’Ajuntament de Sant Boi podrà modificar i/o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i/ o modificarà l’actualment publicada aquí recollida. Per això la persona usuària haurà d’accedir periòdicament a les mateixes per tal de mantenir-se actualitzat.

La persona usuària pot contactar amb l’Ajuntament de Sant Boimitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o a través de les següents dades de contacte:

l’Ajuntament de Sant Boi
Domicili: Pl. Ajuntament, 1-08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
E-mail: santboi@santboi.cat

Així mateix la persona usuària pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per a l’ús de la mateixa.